kako-otvoriti-doo-firmu

Ukoliko se pitate kako da otvorite DOO firmu pročitajte tekst u nastavku….  Odlučili ste da pokrenete biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude društvo s ograničenom odgovornošću (DOO) predstoji Vam registracija tog privrednog društva kod Agencije za privredne registre, otvaranje računa kod banke, kao i prijava nadležnoj filijali Poreske uprave. Pre nego što započnete postupak registracije, neophodno je da odredite ko će biti osnivači, gde će biti sedište, koja će biti pretežna delatnost

Kako društvo može biti jednočlano ili višečlano, odnosno u zavisnosti od toga da li je osnivač društva jedan ili ima više osnivača (član = osnivač), to se osnivački akt za jednočlano društvo zove Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, a za višečlano društvo Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

Poslovno ime društva koje se osniva – pod ovim poslovnim imenom društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu, a čine ga 3 elementa:

1.naziv

2.pravna forma društva odnosno, društvo s ograničenom odgovornošću (DOO)

3.sedište

Poslovno ime može da sadrži i opis predmeta poslovanja društva.

  1. sedište društva koje se osniva – kompletna adresa: ulica i broj, mesto, opština, poštanski broj.
  2. pretežnu delatnost društvakoje se osniva – šifra i naziv pretežne delatnosti.
  3. ukupan iznos osnovnog kapitala društva koje se osniva – Minimalni osnovni kapital društva iznosi najmanje 100 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos osnovnog kapitala za društva koja obavljaju određene delatnosti. Naravno, vrlo je često u praksi da osnovni kapital bude i znatno viši, a naročito kada društvo osniva više osnivača. Tada je svakako preporuka da iznos osnovnog kapitala bude cifra koja je lako deljiva sa brojem osnivača, a radi lakšeg i preciznijeg utvrđivanja procenata udela osnivača.
  4.  iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva koje se osniva.

Za otvaranje D.O.O. firme prilažete sledeću obaveznu dokumentaciju:

  1. Registracionu prijavu osnivanja društva s ograničenom odgovornošću –
  2. Fotokopiju, odnosno očitavanje lične karte članova društva
  3. Dokaz o uplati naknade:
  4. U zavisnosti od toga da li ste pre registracije uplatili osnivački kapital, prilažete iPotvrdu o uplati osnivačkog kapitala (ukoliko ste osnivački kapital uplatili pre podnošenja registracione prijava

Rok za odlučivanje po podnetoj registracionoj prijavi je 5 dana od dana prijema prijave.

Ukoliko APR oceni da nisu ispunjeni svi uslovi za registraciju društva, odnosno usvajanje registracione prijave, doneće rešenje kojim odbacuje registracionu prijavu. .

Knjigovodstvo vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *