Javne nabavke

_

Naš tim stručnjaka poseduje bogato iskustvo u pripremanju potrebne dokumentacije za učestvovanje u svim vrstama javnih nabavki.
Naše znanje predstavljaja garanciju da će se i Vaše učešće u postupku javne nabavke u saradnji sa nama završiti efikasno, uspešno i bez stresa.

javne nabavke

U zavisnosti od Vaših potreba vršimo:

_

• Analiziramo mogućnosti učešća na tenderima
• Proučavamo i tumačimo tendersku dokumentaciju naručioca
• Izrađujemo i dostavljamo detaljno uputstvo za pripremu dokumentacije koju priprema ponuđač
• Po vašem zahtevu pripremamo pojedine delove konkursne dokumentacije
• Pribavljamo obaveznu zakonsku dokumentaciju
• Zajedno sa vama učestvujemo u izradi i kreiranju obrazaca ponude (cene, plaćanje, isporuka…)
• Vršimo finalnu kontrolu ispravnosti neposredno pre predavanja pripremljene dokumentacije sa ocenom ispravnosti iste
• Prisustvujemo i aktivno učestvujemo u postupku otvaranja ponuda
• Analiziramo dobijenu odluku o izboru najpovoljnije ponude
• Vršimo uvid u ponude drugih ponuđača sa analizom podataka iz ponuda drugih ponuđača, iznalaženje osnova za podnošenje zahteva za zaštitu prava
• Vodimo postupak zaštite prava pred Republičkom komisijom
• Komuniciramo sa naručiocem u zakonski dozvoljenim okvirima