Potrebna dokumentacija za javne nabavke

_
javne nabavke

Za ponuđače:

_
 • Pomoć kod registracije na Portalu javnih nabavki, rad sa Portalom;
 • Analiza konkursne dokumentacije;
 • Priprema zahteva i dodatnih pojašnjenja pitanja i predloga za izmenu konkursne dokumentacije;
 • Pomoć kod pripremanja ponude;
 • Pomoć kod dostavljanja dokaza,
 • Pomoć kod pripreme zahteva za uvid u dokumentaciju;
 • Priprema zahteva za zaštitu prava;
 • Priprema mišljenja na odgovor Naručioca o zahtevu za zaštitu prava;
 • Priprema predloga za izmenu ugovora;
 • Davanje pravnih mišljenja i stručnih saveta u vezi sa primenom propisa o javnim nabavkama;
 • Davanje pravnih saveta kod realizacije ugovora u vezi sa primenom i izmenom ugovora i Zakonom o
 • obligacionim odnosima;
 • Pravna pomoć za pravna i odgovorna lica kod odbrane u pokrenutim prekršajnim postupcima u vezi sa
 • Zakonom o javnim nabavkama.

Za naručioce:

_
 • Pomoć kroz konsultacije u pripremi plana javnih nabavki i nabavki na koje se ZJN ne primenjuje;
 • Pomoć kroz konsultacije u pripremi konkursne dokumentacije po zahtevu naručioca;
 • Pomoć kroz konsultacije u pripremi odgovora na postavljena pitanja privrednih subjekata;
 • Pomoć kroz konsultacije u pripremi Izveštaja, Odluka o dodeli ugovora i Odluka o obustavi postupka;
 • Priprema odgovora na Zahtev za zaštitu prava;
 • Pomoć kroz konsultacije u pripremi Ugovora, Aneksa ugovora i druge dokumentacije sa analizom pravnog osnova za izmenu ugovora;
 • Pomoć kroz konsultacije u pripremi Izveštaja o nabavkama iz člana 181 ZJN;
 • Pomoć kroz konsultacije u pripremi internog akta o javnim nabavkama za Naručioce
 • Pravna pomoć za pravna i odgovorna lica kod odbrane u pokrenutim prekršajnim postupcima u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • Davanje pravnih mišljenja, stručnih saveta i praktičnih modela u vezi sa primenom propisa o javnim nabavkama.
Business team casual collaboration discussing working analysis w
Business Consulting meeting working and brainstorming, discussing, business strategy, analyzing with

Za sve korisnike javnih sredstava:

_
 • Pravna i ekonomska pomoć kod primene propisa u vezi sa zapošljavanjem i radnim odnosima;
 • Pravna pomoć u vezi sa informacijama od javnog značaja;
 • Pravna pomoć za pravna i odgovorna lica kod odbrane u pokrenutim sudskim postupcima u vezi sa ovim propisima.
 • Pomoć u otklanjanju nepravilnosti koje su uočene od strane internih i eksternih kontrola – nakon sprovedenih revizija i kontrola od strane državnih organa.
 • Ekonomska pomoć i konsultacije u vezi sa finansijskim izveštajima, kao garancija dobrih rezultata i priprema za eksterne kontrole što podrazumeva:
 • Davanje stručnih saveta u oblasti vođenja poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima i standardima koji važe za ovu vrstu posla,
 • Predlaganje donošenja odgovarajućih akata, ocena predloženih rešenja, praćenja realizacije aktivnosti i dr.